Онлайн счетоводни услуги – гъвкаво решение за фирми

Счетоводни услуги София

Кийган Солюшънс ЕООД

Един бизнес няма да стигне до своя пълен потенциал, ако се ръководи на принципа “аз си знам най- добре”. Във всеки бизнес съществуват определени сфери, в които се изисква експертна намеса. Една от тези области е правилното водене на счетоводството. И правилното водене на счетоводството трябва да бъде предоставено на специалисти счетоводители. Ако по някаква причина търсите по-евтини счетоводни специалисти, външните счетоводни услуги могат да се окажат най-доброто решение за Вас. Назначаването, отпуските, болничните, плащането на извънреден труд и организирането на работна среда на счетоводителите от счетоводната къща, която изберете, няма да бъдат Ваш проблем. Използването на външни счетоводни услуги ще Ви спести много главоболия и средства, а всичко, което се очаква от Вас, е да плащате за получената услуга, докато я използвате. (още…)

Как да изберете подходящи счетоводни услуги за Вашия бизнес.

Счетоводни услуги София

Кийган Солюшънс ЕООД

Ръководенето на успешен бизнес изисква правилни решения. Едно от тях е изборът на счетоводител с подходяща квалификация и опит, за да се гарантира финансовата сигурност на Вашия бизнес. „Как да изберем счетоводител?“ е въпрос, който много предприемачи си задават, когато искат да получат по-добра представа за финансовите параметри на бизнеса си. Най-добре ще бъде да позволите на лицензирана счетоводна къща да се справя с финансовите аспекти на бизнеса Ви, дори и да не мислите, че имате нужда от счетоводители. (още…)

Спечелете повече с помощта на счетоводна къща

Счетоводни къщи София

Кийган Солюшънс ЕООД

Стартирането на собствен бизнес никога не е било лесна работа. То изисква много усилия и концентрация.

Всеки знае, че създаването и воденето на успешен бизнес, не е детска игра. Човек трябва да притежава множество умения и компетенции, за да превърне една планувана бизнес идея в нещо реално. При стартирането на бизнес са нужни множество познания относно различните аспекти на управление, присъщи на ръководенето на всяка една фирма. Един от най-важните елементи, които са основополагащи и допринасят за Вашия бизнес, това е счетоводството на една организация. (още…)

Предимства при използването на счетоводни услуги от малкия бизнес

Счетоводни услуги София

Кийган Солюшънс ЕООД

Счетоводство се превърна в огромен бизнес през последните няколко години, обвързан с данъчни проверки, одити и изготвяне на тримесечни и годишни финансови отчети. То стана толкова подробна и масивна система, че на малките предприятия се налага да използват допълнителна счетоводна помощ, за да се справят с изискванията на счетоводните закони. Това е една от основните причини счетоводните услуги за малки фирми да са в такъв подем. (още…)

Причини, заради които да предпочетете онлайн счетоводно обслужване

Счетоводно обслужване София

Кийган Солюшънс ЕООД

 

Поради множеството си предимства онлайн софтуерите стават все по- актуални. Това е причината и някои счетоводни софтуери се ориентираха в тази посока.

Ето няколко основателни причини да преместите счетоводното си обслужване онлайн като за целта използвате онлайн счетоводен софтуер: (още…)

Прекратяване на трудов договор от служител

  1. Прекратяване на трудов договор от служител с предизвестие

Съгласно КТ служителят има право да прекрати трудовия си договор по всяко време, като за целта трябва да отправи предизвестие към работодателя. В предизвестието няма нужда да бъде упоменавана причина за напускане.

Предизвестието за напускане трябва да бъде в писмена форма и да бъде отправено към работодателя. Предизвестия, отправени към преки ръководители, отдел „Човешки ресурси“, главен счетоводител и т.н. не пораждат задължения за работодателя. Предизвестието трябва да изразява недвусмислено и ясно намеренията на служителя. (още…)

Традиционни или онлайн счетоводни къщи и счетоводно обслужване- кое е по-добре?

Счетоводна къща София

Кийган Солюшънс ЕООД

Развитието на интернет технологиите доведе след себе си значителни промени в различни индустрии и бизнес организации в световен мащаб.

Счетоводното обслужване, което се характеризираше с многото работа на ръка и използването на тонове хартия, също се обогати значително чрез използване на различни софтуери, които подпомагат и насочват фирмите в тяхната работа с документи и наблюдението на финансовата страна на бизнеса. (още…)

Счетоводен баланс

Счетоводни къщи София

Кийган Солюшънс ЕООД

Счетоводният баланс е средство за балансово обобщаване на активите и пасивите на предприятието.
Счетоводството обхваща и метрифицира всеки момент, всеки акт на превъплъщение на капитала на дадено предприятие, за да може да обобщи настъпилите – за избран период от време, промени в неговия капиталов състав. (още…)

Заповеди за прекратяване на трудов договор по инициатива на работодателя

  1. Заповед за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие по чл. 325, т.1 от КТ

По силата на тази заповед трудовият договор следва да бъде прекратен без наличието на писмено предизвестие по взаимно съгласие от двете страни. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми за съгласието си другата страна в 7- дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието. (още…)

Същност и съдържание на „Длъжностна характеристика“

Счетоводна къща 

Кийган Солюшънс ЕООД

Длъжностните характеристики са вътрешен акт на работодателя, с който се определят границите и характерните особености на работното място, трудовите задължения на служителя, изискванията на заеманата длъжност и условията на работа.
Работодателят е длъжен да запознае служителя с характеристиките на длъжността и работата, установена за съответното работно място при сключването на трудовия договор. Организирането, утвърждаването и разработването на длъжностната характеристика е задължение на работодателя. (още…)

Видове трудови договори

Трудовият договор е официалният и основен документ, който определя трудовото правоотношение между работодателя naosquash и работника.  В него се уговарят задълженията и правата на всяка една от страните в това правоотношение. Той  се дели на няколко подвида според различията в основните му клаузи. (още…)

Основни елементи на трудовия договор

За да възникне трудово правоотношение е необходимо да е налице определено основание, а именно – трудов договор. Трудовият договор създава насрещни права и задължения както за работника, така и за работодателя.

Съдържанието на трудовия договор може да се раздели най- общо на две части. Те са необходимо и допълнително съдържание. (още…)

Документи, които се предоставят от работодателя при назначаване на трудов договор

При назначаване трудов договор на служител, от работодателя се изисква да осигури редица документи:

1. Разрешение от инспекцията по труда

Изисква се при назначаване по трудов договор на непълнолетни и малолетни лица. Работодателят трябва да подаде молба в областната дирекция “Инспекцията по труда”. Към молбата трябва да приложи: (още…)

Документи, изисквани от служителя при назначаване по трудов договор

Събирането на информация и документи и комплектоването на лично трудово досие за всеки служител е задължително. По този начин се осигурява изчерпателна информация за всички служители в дадена компания, която да бъде използвана при нужда.
Тази информация трябва да бъде официална, точна, стандартизирана и аналитична. Тя трябва да характеризира развитието на служителя и да е достъпна, организирана и лесна за работа.
Комплектоването на индивидуалното досие на служителя започва с подписването на трудов договор. Част от първоначалните документи се предоставят от служителя, а друга част се изготвят от работодателя.

(още…)

Десет причини, за да използвате онлайн счетоводен софтуер

Счетоводна къща София

Кийган Солюшънс ЕООД

 

Като собственик на малък бизнес, имате достатъчно неща за вършене, за да губите допълнително време и усилия за следене на счетоводството си. Почти всички собственици на малък бизнес ще се съгласят, че паричният поток може да бъде хаотичен на моменти и прости задачи като издаване на фактури и тяхното съхранение, следене на банкови сметки и ДДС могат да се окажат неприятни и дори непосилни. Това е мястото, където онлайн счетоводният софтуер дава предимство.

Кои са десетте предимства, които Ви дава счетоводният софтуер? (още…)

Шест причини, които не трябва да са решаващ фактор в избора Ви на счетоводни услуги

Счетоводни услуги София

Кийган Солюшънс ЕООД

 

Счетоводството и по-точно доброто счетоводно обслужване е един от важните елементи на Всеки бизнес. Правилното му водене ще спомогне за успешното развитие на Вашия бизнес, а обратният вариант може да доведе до неговата загуба. Затова е изключително важно внимателно да изберете хората, които ще ръководят финансите Ви. Взаимоотношенията със счетоводителите са дългосрочни, а и самият процес по смяната им ще Ви донесе излишни нерви.

В тази статия са засегнати някои от погрешните практики, с които хората се сблъскват, когато избират счетоводни услуги. Тяхното избягване ще Ви бъде полезно. (още…)

Насоки за избор на счетоводно обслужване

Счетоводно обслужване София

Кийган Солюшънс ЕООД

 

Ключът към получаване на желаното счетоводно обслужване започва с намирането на надежден счетоводител.

Добрата новина е, че изборът от счетоводни къщи и счетоводители е много голям. Лошата обаче е, че ако не подходите отговорно и не направите внимателен подбор, може да съжалявате след време. В този материал са дадени няколко основни препоръки, които могат да Ви помогнат и насочат, за да направите най-добрия избор на счетоводно обслужване за Вас и Вашия бизнес. (още…)

Защо се нуждаете от счетоводни услуги

Счетоводни услуги София

Кийган Солюшънс ЕООД

 

Кога ще ми бъде нужен счетоводител? “ е въпрос, който си задават много собственици на бизнес, но и много не успяват да си отговорят на него. Реално този въпрос няма верен или грешен отговор, но много хора отлагат решението твърде дълго и в крайна сметка бизнеса им понася негативи и загуби – неща, които е могло да бъдат избегнати лесно.

Много собственици на бизнес се опитват да се убедят, че нямат нужда от счетоводител поради следните причини:

A) мислят, че не правят достатъчно пари и счетоводители няма да ги вземат на сериозно.

Б) желаят да си спестят разходите за счетоводни услуги и смятат, че биха могли да си свършат работата сами. (още…)

Какви са предимствата на онлайн счетоводният софтуер?

Счетоводна къща София

Кийган Солюшънс ЕООД

 

Счетоводството е от съществено значение във всяка стопанска дейност.

С появата на онлайн счетоводният софтуер, счетоводните проблеми станаха по- лесни за решаване и намалиха цената на счетоводните услуги. Онлайн счетоводният софтуер позволява клиента да извършва първичните счетоводни задачи с лекота web, като по този начин се увеличава производителността на обслужващите ги счетоводителите и спестява време на клиентите, които използват счетоводния софтуер. Той позволява да се избегне голяма част от бумащината и нуждата от кореспонденция между бизнеса и счетоводителите и така на двете страни остава повече време да се съсредоточат върху други по- належащи и важни задачи. (още…)

Счетоводен софтуер за малкия бизнес – как ще спестите средства и време?

Счетоводна къща София

Кийган Солюшънс ЕООД

 

Стартирането на малък бизнес е достатъчно трудно, а управлението му, ако е неструктуриран, е почти невъзможно. Повечето собственици на малък бизнес стартират с идеята, че ще бъде лесно да се справят с очакващите ги предизвикателства, но в крайна сметка се оказва, че не могат да се преборят с множеството изисквания и разходи, свързани с него. (още…)