Видове трудови договори

Трудовият договор е официалният и основен документ, който определя трудовото правоотношение между работодателя naosquash и работника.  В него се уговарят задълженията и правата на всяка една от страните в това правоотношение. Той  се дели на няколко подвида според различията в основните му клаузи.

 

1.Безсрочен трудов договор

Сключен за неопределено време се смята трудовият договор, qorno в който не е определен срокът на неговото изпълнение.

 

2.Срочен трудов договор

Срочните договори се сключват само при наличието на изрично предвидените в чл. 68 от КТ основания.

 – до изтичане на определен срок;

– до завършване на определена работа;

– за заместване на служител;

– за изпълнение на временни, сезонни и краткотрайни работи;

 

3. Трудов договор със срок на изпитване

Това е особен вид трудов договор. Главната му задача е страната, в чиято полза е уговорено изпитването (работодателя в по- честите случаи), предварително да провери дали бъдещият служител ще удовлетвори изискванията му.

Срок за изпитване може да бъде уговорен както при безсрочен, така и при сключването на срочен трудов договор.

В случай че се сключва срочен трудов договор за изпитване, трябва да се внимава, срокът за изпитване да не превишава срока на самия договор.

Важен момент при трудовите договори със срок за изпитване е да се определи в чия полза е уговорено изпитването. Това е от голяма практическа полза поради факта, че е пряко свързано с условията за прекратяване на трудовия договор. Чл. 71 ал.1 от КТ дава правомощие на страната, в чиято полза е уговорено изпитването, да развали трудовия договор едностранно, без предизвестия във всеки момент до изтичане на срока на изпитване. Изпитателният срок може да се уговори както в полза на служителя, така и в полза на работодателя. Ако е в полза на работодателя, това означава, че той ще прецени дали и кога да прибегне до този договор и когато реши това, エックスビデオ.tv ще поеме инициативата за неговото сключване. Мотив в този случай са проверка на професионалната, психологическата, физическата и други годности на служителя. Няма пречки договорът да се сключи в полза и на двете страни, стига те да постигнат съгласие за това.

Максималната продължителност на изпитателния срок по трудов договор е определена от КТ и е 6 /шест/ месеца. Страните по трудовия договор могат да се договорят и за по- кратък срок на изпитване, но не и за по- дълъг. Ако в рамките на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен договора, не направи заявление за прекратяването му, той се счита за окончателен и сключен.

Не се допуска за една и съща длъжност при трудов договор между едни и същи лица да се уговаря повече от един изпитателен срок. Няма пречка обаче, ако лицето, което е било на изпитателен срок за една длъжност, след изтичането му да бъде прехвърлено на друга длъжност и да бъде уговорен нов изпитателен срок за нея.

 

4. Трудов договор за допълнителен труд

Съществуват два вида договори за допълнителен труд

– трудов договор за допълнителен труд при друг работодател – мястото и характерът на работата, за която се сключва договор за външно съвместителство, се уговаря на общо основание между страните, като при всеки трудов договор. Трудовите задължения по този втори трудов договор се изпълняват извън установеното работно време по основния трудов договор.

– трудов договор по допълнителен труд при същия работодател – предпоставките за сключване на трудов договор за допълнителен труд при същия работодател са  три основни : съществуване на основно трудово правоотношение между страните; предметът на работа по договора за допълнителен труд да е различен от основното правоотношение; уговорената работа да се извършва извън установеното работно време по основния трудов договор.

 

5. Трудов договор за работа до 5 дни в месеца

Този трудов договор може да се сключва за работа през определен ден от месеца. Такива трудови договори могат да се сключват с няколко работодатели. Когато служителят работи при един работодател не повече от 40 часа на месец, времето не се признава за трудов стаж.

 

6. Трудов договор за ученичество – стаж

Предмет на този трудов договор е придобиване на определена професия или занаят, уговорени в договора. От тук се разкриват двете насрещни задължение, които имат страните по него. Работодателят предоставя обучение, а ученикът усвоява професията или занаята. Основните характеристики на договора за ученичество са:

– Обучението се извършва в процеса на работа.

– Ученикът предоставя работната си сила.

– Дължи се трудово възнаграждение на ученика, което е минимум 90% от минималната работна заплата.

– Максималната продължителност на договора може да бъде 6 месеца.

– Задължение на работодателя е да осигури работа на ученика, ако той завърши успешно обучението си

– Ученикът се задължава да работи при работодателя през уговорения в договора срок.

– Имуществената отговорност на работодателя при неизпълнение на задълженията му (осигуряване на уговорената работа на ученика) се начислява в размер на тримесечното му трудово възнаграждение.

– Имуществената отговорност на ученика при не заемане на предложената му работа също не може да надвишава трикратно размера на трудовото му възнаграждение.

 

Повече информация за елементите на трудовия договор може да получите тук.

Подобни статии:Вашият коментар