Прекратяване на трудов договор от служител

 1. Прекратяване на трудов договор от служител с предизвестие

Съгласно КТ служителят има право да прекрати трудовия си договор по всяко време, като за целта трябва да отправи предизвестие към работодателя. В предизвестието няма нужда да бъде упоменавана причина за напускане.

Предизвестието за напускане трябва да бъде в писмена форма и да бъде отправено към работодателя. Предизвестия, отправени към преки ръководители, отдел „Човешки ресурси“, главен счетоводител и т.н. не пораждат задължения за работодателя. Предизвестието трябва да изразява недвусмислено и ясно намеренията на служителя. Писмената форма на предизвестието е от значение за определянето на началото на неговото действие. То поражда правни последици от деня, следващ деня на получаването му от работодателя. То може да бъде предадено лично, по поща или чрез куриер с обратна разписка.

В зависимост от типа на трудовия договор продължителността на предизвестието може да бъде различна.

Според КТ общият срок, който се прилага, ако страните не са се договорили нещо друго, е 30 календарни дни, когато става въпрос за прекратяване на безсрочен трудов договор, но не повече от 3 календарни месеца. Това означава, че страните могат да се договорят за срок по- дълъг от 30 календарни дни, но не повече от 3 календарни месеца.

Срокът за прекратяване на срочен трудов договор е три месеца, но не може да бъде по- дълъг от остатъка от срока на договора.

Друг вид срок за прекратяване на трудов договор е удълженият срок на предизвестие. Той се прилага само при прекратяване на трудово правоотношение за заемане на материално- отчетническа длъжност. Условие за удължения срок е материалноотговорното лице да не може да предаде повереното му имущество в общия срок от 30 дни, като възможната продължителност на този срок е два календарни месеца заедно с 30те дни срок.

Трети вид срок за прекратяване е съкратеният срок от 15 дни. Той се отнася само за прекратяване на договор за допълнителен труд по чл. 334, ал. 1 от КТ.

В КТ е предвидено оттегляне на предизвестието, в случай че работодателят още не го е получил, или едновременно с получаването му. Ако работодателят вече е получил предизвестието, то може да се оттегли само с негово съгласие преди изтичането на срокът му. Най- добре е това оттегляне на предизвестието да стане отново в писмена форма. Съгласието на работодателя с оттеглянето на предизвестието може да стане чрез отбелязване на самата молба.

 1. Прекратяване на трудов договор от служител без предизвестие.

Служителят има право да прекрати трудовия си договор без предизвестие в следните случаи:

 • не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга работа, която да бъде съобразена с възможностите на служителя.

 • работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение, обезщетение, или обществено осигуряване.

 • работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение, освен в случаите, когато има право да извърши тези промени, както и когато не изпълни други задължения, упоменати в трудовия договор.

 • при значително влошаване на условията на труд

 • когато служителят преминава на платена изборна работа или постъпва на научна работа въз основа на конкурс.

 • продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпва на редовна докторантура.

 • работи като заместник на друг служител и преминава на друга работа за неопределено време

 • е възстановен на работа по съответния ред поради признание на уволнението за незаконно, за да заеме работата, на която е възстановен.

 • постъпва на държавна служба

В случай че служителят реши да се възползва от правото си да прекрати трудовия си договор с работодателя, той трябва да го извести за намерението си. Известяването не е предизвестие, тъй като такова не се дължи при прекратяване на трудов договор по реда на чл. 327 от КТ. И все пак работодателят трябва да узнае за намерението на служителя. Не е задължително това уведомление да бъде в писмена форма, но е за предпочитане. След получаване на уведомлението работодателят е длъжен да прекрати трудовия договор, като издаде съответната заповед за това.

Счетоводни къщи София

Кийган Солюшънс ЕООД

Подобни статии:Вашият коментар