Документи, изисквани от служителя при назначаване по трудов договор

Събирането на информация и документи и комплектоването на лично трудово досие за всеки служител е задължително. По този начин се осигурява изчерпателна информация за всички служители в дадена компания, която да бъде използвана при нужда.
Тази информация трябва да бъде официална, точна, стандартизирана и аналитична. Тя трябва да характеризира развитието на служителя и да е достъпна, организирана и лесна за работа.
Комплектоването на индивидуалното досие на служителя започва с подписването на трудов договор. Част от първоначалните документи се предоставят от служителя, а друга част се изготвят от работодателя.

Документи, които се предоставят от служителя

 За сключването на трудов договор са необходими редица условия:

 • Бъдещият служител трябва да отговаря на изискванията за заемане на длъжността – образование, квалификация, стаж
 • Бъдещият служител трябва да има чисто съдебно досие, ако това е задължително изискване за работното място по силата на закона
 • Бъдещият служител трябва да има навършено пълнолетие или длъжността, която ще заема да бъде разрешена за извършване от непълнолетни лица

Изпълнението на тези условия се доказва със съответните документи, които бъдещият служител трябва да предостави на работодателя. Въпреки че задължението за предоставянето на тези документи е задължение на служителя, работодателят носи наказателна отговорност, ако при поискване не може да ги предостави.

За сключване на трудов договор са необходими следните документи:

 1. Задължителни документи

 • Документ за самоличност – лична карта или задграничен паспорт за чуждестранни граждани
 • Документ за придобито образование – трябва да бъде предоставен документ за най- високата степен на образование, която е придобил служителя.
 • Документи за придобити квалификации – могат да бъдат документи за всякакви видове курсове и квалификации
 • Документ за правоспособност – това е документ, издаден от компетентен орган, от който е видно, че служителят притежава професионални компетенции за упражняването на регулирана професия или извършване на определена дейност.
 • Документ за придобито научно звание или научна степен – когато се изисква за длъжността
 • Документ за стаж – трудова книжка
 • Документ за медицински преглед – документ, който свидетелства за трудоспособността на служителя
 • Свидетелство за съдимост – документ, който отразява съдебното минало на служителя. Предоставя се единствено, ако за заеманата позиция се изисква чисто съдебно досие.
 1. Допълнителни документи

 • Мотивационно писмо
 • Молба за назначаване във фирмата
 • Автобиография
 • Препоръки от предишни работодатели
 • Анкетна карта за кандидатстване на работа – не е задължителен документ. Анкетната карта съдържа адрес на служителя, учебно заведение и последна придобита квалификация, ползвани чужди езици, допълнителни квалификации, мотивация за кандидатстване във фирмата, информация за семейно положение, информация за лица, които могат да дадат препоръки
 • Копие от акт за раждане на дете – този документ е необходим за ползване на отпуск до навършване на 8 годишна възраст на детето, евентуална закрила при уволнение, издаване на удостоверения за получаване на детски надбавки, както редица други права съгласно Кодекса на труда.

Всички данни, които се предоставят от служителят, се считат за лични данни и трябва да се третират съгласно закона за личните данни.

Информация за документите, които се изискват от работодателя при назначаване на служител о трудов договор можете да прочетете тук.

Подобни статии:Вашият коментар