Документи, които се предоставят от работодателя при назначаване на трудов договор

При назначаване трудов договор на служител, от работодателя се изисква да осигури редица документи:

1. Разрешение от инспекцията по труда

Изисква се при назначаване по трудов договор на непълнолетни и малолетни лица. Работодателят трябва да подаде молба в областната дирекция “Инспекцията по труда”. Към молбата трябва да приложи:
– описание на вида работа, която ще извършва лицето
– резултатите от оценка на риска, но който може да бъде изложено то
– осигурените мерки за защита на здравето и безопасността на труда, както и медицинското заключение
– за лицата между 15 и 16 години – и разпределение на работното време.
Областната дирекция на “Инспекция по труда” трябва да се произнесе по подадената молба в 15 дневен срок. Тя може да откаже издаването на разрешение, ако прецени, че конкретните условия са вредни, тежки или опасни. В правомощията на дирекцията е включена и възможността за отнемане на вече дадено разрешение, когато се установи, че на непълнолетното лице не са осигурени здравословни и безопасни условия на труд. Разрешението трябва да се съхранява заедно с трудовия договор на лицето.

2. Трудов договор

За възникване на трудово правоотношение е необходимо да е на лице определено основание и това е трудовият договор. Всяка една длъжност може да се заеме чрез трудов договор, освен ако не е определено да се заема по друг начин – избор, конкурс, административен акт. Трудовият договор създава насрещни права и задължения както за работодателя, така и за служителя. В отделна тема ще разгледаме видовете трудови договори и съдържание на трудовия договор.

3. Декларации

– Декларация от служителя, че е запознат и съгласен с длъжностната си характеристика.
Служителят декларира писмено, че е запознат и съгласен с длъжностната си характеристика. След подписването й, служителят е длъжен да спазва длъжностната си характеристика в точния й вид.
– Декларация, че е запознат с Правилника за вътрешен ред.
Задължението за запознаване на служителите с вътрешния ред в предприятието е на работодателят. За доказване на факта, че служителите са запознати с Правилника за вътрешния ред, е трябва всеки новопостъпващ служител да попълни декларация за това.
– Декларация, че е запознат с инструкциите за безопасност на труда.
Работодателят е длъжен да запознае служителите с правилата за безопасност на труда. Служителят удостоверява запознатостта си с попълване на декларация.
– Декларация за съгласие за спазване на Етичен кодекс.
В случай че предприятието има такъв.
– Декларация, че е запознат с фактите, които представляват фирмена тайна и няма да ги разпространява.
Съгласно закона за защита на конкуренцията се забранява използването и разпространяването на производствена или търговска тайна в противоречие с добросъвестната търговска практика, както и използването или разгласяването на производствена или търговска тайна, когато тя е узната или съобщена при условие да не бъде използвана или разпространявана. За производствена или търговска тайна трябва да бъде съставен списък, в противен случай е недопустимо да се търси отговорност за тяхното разпространение, тъй като лицето няма никаква представа кое точно влиза в обхвата на тайната и кое не.
– Декларация, с която служителят дава съгласието си личните му данни да бъдат предоставени от работодателя на трети лица по повод изпълнение на трудовите му задължения.
– Декларация за съгласие трудовата книжка на служителя да се съхранява от работодателя.
– Декларация за постъпване на работа за първи път
В случаите, когато служителят постъпва на работа за първи път, той удостоверява това с декларация и работодателят е длъжен да му издаде трудова книжка.

Подобни статии:Вашият коментар