Заповеди за прекратяване на трудов договор по инициатива на работодателя

  1. Заповед за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие по чл. 325, т.1 от КТ

По силата на тази заповед трудовият договор следва да бъде прекратен без наличието на писмено предизвестие по взаимно съгласие от двете страни. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми за съгласието си другата страна в 7- дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието. (още…)