Счетоводен баланс

Счетоводни къщи София

Кийган Солюшънс ЕООД

Счетоводният баланс е средство за балансово обобщаване на активите и пасивите на предприятието.
Счетоводството обхваща и метрифицира всеки момент, всеки акт на превъплъщение на капитала на дадено предприятие, за да може да обобщи настъпилите – за избран период от време, промени в неговия капиталов състав.
Капиталът на предприятието, от гледна точка на неговото третиране web, се представя по форма и по произход, двуаспектно – като имущество, с което предприятието действа, създава блага, активира, и като източник на формирането на това имущество. В основата на счетоводния баланс лежи разделянето на капитала на предприятието по форма и по произход. Това двустранно изложение на капитала създава положение на постоянно равенство между актива и пасива, което се нарича счетоводен баланс. Той е двустранно разчленяване на едни и същи стойности от две паралелни гледища – по форма и произход. Активът изразява конкретните форми, които е получил вложеният в предприятието капитал, а пасивът – източниците, от които произтича капитала.

Съществени елементи и характеристики на счетоводния баланс :

  1. Чрез счетоводния баланс се представя капиталът на предприятието към даден момент. Той се изготвя към определена дата и в него се отразява в статично състояние капиталът на предприятието в двете му форми.
  2. Счетоводният баланс се съставя в определен ред, неговата структура и съдържание са универсиализирани. Изискване е счетоводният баланс да бъде изготвен и предоставен на определениете държавни органи в определени периоди. Тези периоди се определят със закона за счетоводството и със счетоводните стандарти.

  3. Капиталът на предприятивто се представя в баланса в парично изражение.
  4. В счетоводния баланс, капиталът на предприятието се представя съобразно конкретните форми на неговото материално въплъщение: машини, съоръжения, оборудване, материални записи и т.н.

Лявата страна на счетоводния баланс е възприето да се обозначава като „Актив“ – в нея капиталът се представя в неговия имуществен състав. Дясната страна на капитала се обозначава като „Пасив“. Активът изразява конкретните форми, които е получил вложеният в предприятието капитал, а пасивът – източниците, от които произтича самия капитал. Активът са стопанските средства на предприятието в качеството им на ресурси, придобити и контролирани от предприятието. Затова активът се определя като ресурс, който се контролира от предприятието в резултат на минали събития и от който предприятието очаква да извлече бъдеща икономичска изгода. Този ресурс се представя в паричен израз.
Активът има свой източник на набавяне, на формиране – именно капиталът. Капиталът е задължение на предприятието към неговия собственик/собственици. Предприятието като отделен правен субект формира собствения си капитал чрез вноски на собствениците си. Освен това предприятието може да формира имущество и от други източници, от средства, заети от кредитори, заемодатели и други лица. Всички тези задължения са част от пасива на счетоводния баланс.

Подобни статии:Вашият коментар