Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Проект „Ново начало“ – възможност за наемане на младежи до 29 годишна възраст

Целта на проектът „Ново начало“ е предоставянето на възможност на младежи до 29-годишна възраст да стажуват при работодатели на длъжности, които съответства на придобитото им висше или средно образование, като по този начин се улеснява прехода на младите web хора от образование към заетост. Младежите, които могат да бъдат наемани, трябва да имат диплома за завършено средно или висше образование.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИ:

В проекта могат да вземат участие работодатели, които разкриват работни места в сферата на икономиката, с изключение на тези, които осъществяват дейност в сферата на горското, селското и рибно стопанство.

Изисквания към работодатели за участие в проекта:

1. Да не бъдат в открито производство по несъстоятелност, да нямат сключени извънсъдебни споразумения с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от „Търговския закон“. В случаите когато работодателите са чуждестранни лица – не трябва да се намират в подобни процедури, съгласно националните закони и подзаконови актове, включително дейността им да не бъде под разпореждане на съда, и да не са я преустановили.

2. Да не бъдат обявени в несъстоятелност.

3. Да не бъдат в производство по ликвидация и да не бъдат в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. Не трябва да имат публични задължения, които са изискуеми, или установени с влезли в сила актове на компетентните органи. Изключение правят случаите, в които е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или паричните задължения, които са свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци, съгласно правните норми на държавата, в която работодателите са установени.

5. Управителите или членовете на управителния орган на предприятието не трябва да бъдат осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, както и против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари.

6. Не могат бъдат одобрявани за наемане на разкрито от работодателите работно място безработни лица, които са били освободени от тях или са свързани с тях предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период не по-малък от 12 /дванадесет/ месеца от подаване на Заявката за свободно работно място.

7. Не могат да разкриват работни места, за които са получили финансиране по други проекти, програми или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 6 от ПМС № 180 от 27.07.2007 г.

8. Не могат да разкриват работни места в сферата на горското, селското и рибно стопанство.

9. Да попадат в обхвата на чл.1, т. 1 на Регламент 1998/2006.

Начин на реализиране на проекта „НОВО НАЧАЛО“:

За да кандидатствате по проекта като работодатели трябва да представите следните документи:

1. Заявка за разкриване на свободно работно място по образец;
2. Декларация по Проекта /образец 1/;
3. Декларация за получени минимални помощи /образец 2/;
4. В случаите, когато наставникът е назначен по трудово правоотношение, заверено копие на трудовия договор на наставника по проекта.

Работните места по схемата се разкриват за срок от 6 месеца. За всяко наето безработно лице работодателят трябва да осигури наставник. Всеки наставник може да отговаря за максимум 7 души.

Наставници по проекта могат да бъдат:
– лица, които са назначени по трудово правоотношение при работодателя;
– в случаите, при които не е възможно това, функциите им могат да бъдат изпълнявани и от самия управителите на съответното дружество.

ПРОЦЕДУРИ СЛЕД ИЗБОР НА КАНДИДАТ:

След като кандидатът бъде избран от работодателя се пристъпва към сключване на Договор за осигуряване на заетост. За тази цел работодателят трябва да подаде следните документи:
1. Удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за наличието или липсата на задължения, издадено в рамките на 1 месец преди датата на сключване на Договора за осигуряване на заетост.
2. Свидетелство за съдимост на всички лица, които са овластени да представляват работодателя по проект „Ново начало“ и са вписани в Търговския регистър или в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или са определени като такива в учредителен акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване.
3. Декларация за нередност /по образец/.
4. Списък с одобрените лица за стажуване безработни лица и наставници (по образец).
5. Други документи не се изискват, ако фирмата е регистрирана по ЕИК.

КОИ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА МОГАТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ПРОЕКТ „НОВО НАЧАЛО“

Това са безработни лица на възраст до 29 години, които са регистрирани в Дирекция “Бюро по труда”, имат средно и по-високо образование и нямат стаж по придобитата специалност от образованието до този момент. При обявено подходящо работно място, безработните лица, които отговарят на изискванията ще бъдат информирани от трудовия посредник. Безработните лица трябва да подадат заявление за участие в проекта и декларация в срок до 3 работни дни от информирането им. Всеки безработен може да подаде заявление за участие в проекта за всяко от обявените работни места, заявени на територията на страната. Заявленията за участие в проекта се подават в Дирекция “Бюро по труда” по регистрация на лицето.

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ „НОВО НАЧАЛО“

Работодателите могат да наемат безработните лица по проекта за срок от 6 месеца на пълно работно време, като получават финансиране от ОП „РЧР“ за пълния период на наемане .

Осигурени средства за работодателите:

– За наети стажанти – възнаграждение в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година; възнаграждение за платен годишен отпуск по чл.155 от КТ; възнаграждение по чл.40 ал.5 от КСО; дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя, върху гореизброените суми.
– За определените наставници – възнаграждение в размер на половин минимална работна заплата за страната, както и дължимите осигурителни вноски

Подобни статии:Вашият коментар