Същност и съдържание на „Длъжностна характеристика“

Счетоводна къща 

Кийган Солюшънс ЕООД

Длъжностните характеристики са вътрешен акт на работодателя, с който се определят границите и характерните особености на работното място, трудовите задължения на служителя, изискванията на заеманата длъжност и условията на работа.
Работодателят е длъжен да запознае служителя с характеристиките на длъжността и работата, установена за съответното работно място при сключването на трудовия договор. Организирането, утвърждаването и разработването на длъжностната характеристика е задължение на работодателя. (още…)