Условия за ползване на услугата Интернет Счетоводство ( https://login.acpanel.net/ )

Интернет Счетоводството на https://login.acpanel.net/ е счетоводна услуга на фирма Кийган Солюшънс ЕООД, наричана по-долу „Доставчик”

Право на отказ

 1. Моля рекламациите за услугата да се отправят към Кийган Солюшънс ЕООД, София, 1324, Люлин 8 , ул.339 №1. Договорът по-долу се сключва с потвърждение на поръчката и изпращане на данните за достъп до счетоводната услуга от Кийган Солюшънс ЕООД до клиента. Договорът се сключва за минималния срок, посочен в него.

 2. Крайните потребители могат да се откажат от договора в рамките на две седмици от получаването на достъп до счетоводната услуга чрез съответно уведомление до Кийган Солюшънс ЕООД, София, 1324, Люлин 8 , ул.339 №1, е-майл info@keagansolutions.com. Правото на отказ не важи, ако Клиента активно е ползвал услугата и е получил осчетоводяване за текущия месец под формата на Месечна ДДС декларация, баланс, отчет за приходите и разходите и изготвени платежни документи за осигуровки и заплати.

 1. Предмет на договора

  Доставчикът предоставя за ползване на Клиента достъп до своя интернет счетоводен софтуер и извършва счетоводни услуги, наричани за краткост по-долу (Услугите), предоставяни в съответствие с българския Закон за счетоводството и Националните счетоводни стандарти за малки и средни предприятия /НССМСП/. Клиент може да е само юридическо лице.

 2. Изменения на договора

  Доставчикът има право да променя съдържанието на настоящия договор със съгласието на Клиента, доколкото промяната е приемлива за него, като се вземат под внимание нейните интереси. Съгласието за изменения на договора се счита за предоставено в случай, че Клиентът не възрази срещу промяната в рамките на 4 седмици след получаване на уведомлението за нея. Доставчикът се задължава в уведомлението за промяната да обърне внимание на Клиента върху последиците от евентуална липса на възражение от негова страна.

 3. Услуги на Доставчика

  • Осчетоводяване на всички транзакции на Клиента на базата на предоставените документи чрез интернет счетоводния софтуер на Доставчика.

  • Изготвяне и осчетоводяване на месечни ведомости за заплати на база месечно предоставената информация за служителите на Клиента чрез интернет счетоводния софтуер на Доставчика.

  • Генериране на оборотни ведомости, баланс, отчет за приходите и разходите и всички необходими други отчети според изискванията на българския Закон за счетоводство и НССМСП и предоставянето им в интернет счетоводния софтуер за изтегляне от Клиента

  • Изготвяне на всички необходими платежни документи във връзка с плащането на осигуровки,заплати и данъци по банков път и предоставянето им в интернет счетоводния софтуер за изтегляне от Клиента.

  • Изготвяне на месечна декларация по ДДС, дневници по ДДС, VIES и Интрастат декларации, когато Клиента е регистриран по ДДС и предоставянето им в интернет счетоводния софтуер за изтегляне от Клиента.

  • Участие в изготвянето на адекватна счетоводна политика на Клиента и бъдещето й прилагане.

  • Поемане на ангажимент при всички данъчни и одиторски проверки като допълнително отделеното време се заплаща спрямо консултантската ставка на час.

  • Годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишни финансови отчети на дружеството и данъчни декларации и предоставянето им в установения законов срок на данъчните власти и Клиента. Годишното счетоводно приключване се заплаща допълнително спрямо цените за допълнителни услуги. Когато Клиентът не е ползвал Услугите през цялата календарна година, която трябва да бъде приключвана, цената за годишно приключване би била по-висока и подлежи на отделно допълнително споразумение.

 4. Срок на договора. Прекратяване.

  • Договорът започва с поръчката на услугата в интернет и се сключва с минимален срок, съгласно описанието на услугите, обичайно за 1 , 12 или 24 месеца. Договорите се подновяват автоматично съответно със същите периоди, ако не са прекратени най-късно двадесет дни преди края на съответния договорен срок. Прекратяването на договора се извършва в писмена форма с препоръчано писмо. За прекратяването не е необходимо посочване на причини.

  • Правото за прекратяване без предизвестие поради основателна причина остава незасегнато от това. Като основателна причина за прекратяването на договора от страна на Доставчика се счита:

   – нарушаване от страна на Клиента на законови забрани

   – забава при плащане с повече от 20 дни;

   – продължително нарушаване на договора, дори и след предупреждение от страна на Доставчика;

   – фундаментална промяна на правните или технически стандарти в Интернет, ако по този начин за Доставчика става невъзможно да предоставя своите Услуги, изцяло или частично.

  • Ако Клиент изпадне в забава с плащане, Доставчика има право да блокира интернет достъпа на Клиента до интернет счетоводния софтуер без определяне на срок и друго предупреждение. За обработка на забавата с плащането и при необходимост отблокиране на достъпа Доставчикът начислява такса в размер на 6 лева с ДДС. Ако забавата на плащането продължава повече от 20 дни, Доставчикът може да прекрати договора с Клиента без предизвестие и да унищожи всички намиращи се в интернет счетоводния софтуер данни.

 5. Цени и начин на плащане

  • Цената на всяка Услуга, както и предлаганите, са обявени на съответната Интернет страница на https://login.acpanel.net/. Цените на Услугите са предмет на актуализиране от страна на Доставчика. Посоченият размер на цените не включва данък върху добавената стойност.

  • Доставчикът ще издава месечно фактури за интернет счетоводни услуги на Клиента, след приключване на календарният месец, а Клиентът се задължава да ги заплаща не по-късно от 5 дни от датата на фактурата, в противен случай се начислява лихва в размер на 0,2 % от дължимата месечна сума за всеки просрочен ден.

  • Допълнително отделеното време за консултантски услуги и участие в данъчни и одиторски проверки се заплаща по 15 евро на час или по допълнително споразумение.

  • При избор на подаване с електронен подпис на Доставчика на Месечна ДДС декларация, Декларация 1 и 6, Уведомление по чл.62 и други електронни документи изискващи електронен подпис, Клиентът дължи месечно такса в размер на 6 лв с ДДС. Клиентът не дължи тази такса ако използва свой електронен подпис за подаване на тези документи.

  • Цената на годишно приключване се заплаща допълнително след като Клиента е ползвал Услугите в продължение на цялата календарна година и представлява една месечна такса на услугата съгласно Чл. 5а) от този договор, която съответства на допълнително отделеното време за приключване на финансовата година. Таксата се заплаща предварително и е дължима не по-късно от 31 Януари за приключване на предходна година.

  • Плащането става с банков превод, или по начините посочени на интернет страницата на https://login.acpanel.net/

 6. Права и задължения на доставчика

  • Доставчикът се задължава стриктно да следва процедурите, необходими за предоставяне на счетоводните услуги според българското законодателство.

  • Доставчикът има право да поиска промени в ценовия пакет с едномесечно предизвестие, когато има промяна в дейността на Клиента или промени в обема на предоставяните услуги, които отговарят на друг предлаган ценови пакет.

  • Доставчикът се задължава да осигури услугите чрез своя интернет счетоводен софтуер и в съответствие с българското и международното законодателство.

  • Доставчикът ще предоставя услугите с подобаващо качество,
   професионално старание и умение и при пълна конфиденциалност.

  • Доставчикът се задължава да пази архив на базата данни на Интернет счетоводството на Клиента минимум 18 месеца, като също му предоставя възможност да си свали обработените документи по всяко време докато е в сила този договор.

  • Доставчикът се задължава да осигури достъп на Клиента до системата за Интернет Счетоводство на https://login.acpanel.net/, от където Клиентът може да подава документи, да следи осчетоводяването си, да има достъп до архив на своите документи и да получава готовите изготвени счетоводни справки.

  • Доставчикът предоставя на клиента достъпа до Интернет счетоводния панел на клиента чрез потребителско име предварително уговорено с Клиента. Този достъп е защитен с парола. Клиентът се задължава да пази паролата в строга тайна и незабавно да информира Доставчика, ако му стане известно, че неоправомощени трети лица са научили паролата. За по-голяма сигурност Клиентът е добре често и сам да променя своята парола през самия Интернет счетоводен панел.

  • Доставчикът се задължава да предприеме адекватни мерки за защита на сигурността на информацията на Клиента, които могат да включват 128-битови криптиращи протоколи, RAID системи, ежечасов бекъп на информацията и др. Въпреки това, в случай на евентуално възникнали пробиви в сигурността, загуба на данни или други непредвидени събития, Клиентът освобождава Доставчика от отговорност и всякакви евентуални претенции. Задължението на Доставчика се свежда до възстановяване на сигурността по най-бързият начин и по възможност възстановяване на данните на Клиента, а ако това не е възможно, тогава за сметка на Доставчика следва тези данни да бъдат възстановени от оригиналните документи на Клиента.

  • Доставчикът има право да блокира интернет достъпа до мястото, където се съхранява информацията на клиента, без съответното предизвестие, ако от IP адреса на Клиента се извършват злонамерени действия спрямо сървъра, където се съхранява информацията на този Клиент.

 7. Права и задължения на клиента

  • Клиентът се задължава да изпраща чрез Интернет счетоводния панел (https://login.acpanel.net/), поне един път седмично всички документи и информация, свързани с предоставяните счетоводни услуги. Всички документи за текущия месец трябва да бъдат предадени не по-късно от пето число на следващият месец. Предоставените документи, трябва да бъдат в съответствие с българските закони.

  • Клиентът може да предава документите само чрез онлайн системата за Интернет Счетоводство в сканиран вид и в електронен PDF фромат. Клиентът носи отговорност тези сканирани документи да бъдат четими.

  • Клиентът е отговорен за това предоставените документи да бъдат правилно и законосъобразно попълнени и икономическите операции на дружеството да бъдат целесъобразни и законосъобразни. Клиентът се задължава да предава само документи касаещи дейността на дружеството. Документи които не са по никакъв начин свързани с тази дейност ще бъдат премахвани от сървъра, където се намира информацията на Клиента.

  • Клиентът има право да иска промени в настоящият ценови пакет с едномесечно предизвестие, когато има промяна в дейността му или промени в обема на предоставяните услуги, които отговарят на друг по-нисък ценови пакет.

  • Клиентът се задължава да оказва пълно съдействие на Доставчика при предоставяне на счетоводните услуги.

  • Клиентът се задължава да плаща редовно договорената сума в настоящия договор.

  • Клиентът има право да получава счетоводна информация всеки месец и подробна информация за състоянието на предоставяните услуги по всяко време чрез тикети в системата за Интернет Счетоводство.

  • Клиентът има право да иска разрешаване на различни казуси, проблеми и въпроси, свързани с осигуряването на счетоводните услуги. Тази комуникация се извършва чрез системата за Интернет Счетоводство.

  • Клиентът ще поддържа архивни копия на всички данни, които е изпратил през системата за Интернет счетоводство както и се задължава да съхранява оригиналите на тези документи.

  • Клиентът дава своето съгласие, лични данни, фирмени данни, потребителски данни и друга информация, която касае използването на Интернет счетоводната услуга да бъдат съхранявани от Доставчика по време на договорното отношение, доколкото това е необходимо за изпълнението на договорните цели и по-специално за отчетни цели.

 8. Допълнителни условия

  • Всички въпроси, неуредени в този договор, да се отнасят към гражданското законодателство на Република България.

  • Страните се съгласяват, че всички възникнали спорове, във връзка с този договор ще бъдат решени с преговори и ако това се окаже невъзможно, чрез съда като изключителна компетентност имат местните съдилища по седалище на фирмата – доставчик.