Политика на поверителност

Следващият текст представлява уведомление свързано с обработването и съхранението на Вашите лични данни от счетоводна къща Кийган Солюшънс ЕООД. Кийган Солюшънс ЕООД събира, съхранява и обработва Вашите лични данни съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. За въпроси оставаме на разположение.

Информация, която събираме:

За да изпълните задълженията си като счетоводители, ни е нужна определена информация, която получаваме посредством Вашите работодатели, или лично от Вас. Такава информация са вашите имена, ЕГН, адрес, Ваша банкова сметка, ако желаете и друга информация, която е свързана с регистрацията и обработването на документи свързани с Вашето трудово правоотношение. Вие също така имате право да ни допълнителна лична информация, ако е необходима, или желаете.

Защо се нуждаем от Вашата информация и как я използваме:

Разчитаме на редица правни основания за събиране, използване и споделяне на информацията Ви, включително:

 • Каквото е необходимо за предоставянето на нашите услуги, като например когато използваме Вашата 
  информация, за да регистрация на Вашия трудов договор, болничен лист и др..
 • По всяко време можете да предявите искане да Ви уведомим за съхраняваната за Вас информация, 
  или да променим съхраняваната от Вас информация, ако тя не е коректна.
 • Вие можете да изискате от нас да изтрие съхраняваната Ваша информация, освен в случаите когато сме 
  задължени да се съобразим със законово задължение или съдебни разпореждания, или във връзка с 
  правна претенция, като например запазване на информация за вашите трудови провоотношения когато 
  това се изисква от данъчното и осигурително законодателство;
 • Ние използваме вашата информация, за да предоставим услугите, които сте поискали в съответствие със 
  законите на Република България и ЕС. Използваме Вашата информация, за да изпълним задълженията 
  си по Закона за счетоводството на Република България.

Обмен на информация и разкриване на информация:

Вашите лични данни са важни за нас. Споделяме личната Ви данни по много ограничени причини и по начин съобразен със законите на Република България и ЕС, както следва:

 • С държавни институции, които обработват Вашите данни с данъчни и осигурителни и други цели. Споделяме информация с НАП, НОИ, Агенция по вписвания, Търговски регистър, Главна инспекция по труда и др, което е необходимо, за да изпълним задълженията си както счетоводители.
 • С доставчици на услуги. С цел по качественото извършване на предлаганите от нас услуги, ние споделяме личните Ви данни и с трети страни. В това число са счетоводни софтуерни продукти. Споделянето на лична Ви информация с тези трети страни, е сведено до минимума, който необходим за осъществяването на нашите услуги.
 • С банкови институции. С цел изплащане на възнаграждения по трудови произношения и обезщетения ние споделяме Вашите лични данни с банкови институции. Споделянето на лична Ви информация с тези трети страни, е сведено до минимума, който е необходим за осъществяването им.
 • В съответствие със законите на Република България и ЕС. Ние може да събираме, използваме, запазваме и споделяме Вашата данни, ако сме в добросъвестно убеждение, че е разумно и необходимо да се отговори на правен процес или на държавно искане, за предотвратяване, разследване и справяне с измами и други незаконни дейности, сигурност или технически проблеми, или защита на правата, имуществото и безопасността на нашите клиенти или други.

Запазване на данни:

Запазваме личната Ви данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да Ви предоставим услугите си и да се съобразим със законите на Република България и ЕС. Въпреки това може да ни се наложи да запазим тази информация, за да спазим нашите законови и регулаторни задължения, да разрешим спорове и да приложим нашите споразумения. По принцип съхраняваме вашите данни за следния период от време: 5 до 50 години, в зависимост от документите, в които те са използвани.

Трансфери на лична информация в и извън ЕС:

Ние съхраняваме и обработваме Вашата информация чрез хостинг услуги на страни в ЕС . В резултат на това Вашата лична информация не е засегната от закони, които са различни от приетите в ЕС. Ако поради някаква причина се наложи да прехвърлим информация за Вас извън ЕС, ние разчитаме на защитата за поверителност като правно основание за прехвърлянето.

Вашите права:

Ако пребивавате в определени територии, включително в ЕС, имате редица права във връзка с личната Ви информация. Тези права могат да се прилагат само в определени случаи. Тези права са следните:

 • Достъпност: Имате право на достъп и получаване на копие от личната информация, която съхраняваме за Вас, за целта е необходимо се свържете с нас, като използвате информацията за връзка по-долу.
 • Промяна, ограничаване, изтриване. Имате право на промяна, да ограничите използването, или да изтриете личните си данни. При липса на изключителни обстоятелства, които ни задължават да съхраняваме Вашите данни (например когато от нас се изисква да съхраняваме данни по правни причини), ние ще изтрием Вашите данни при поискване.
 • Възражение: Можете да оспорите обработката на част от Вашите данни въз основа на нашите законни интереси и получаването на маркетингови съобщения от нас, след като предоставите изричното си съгласие да ги получите. В такива случаи ще изтрием личната ви информация, освен ако нямаме убедителни и основателни причини да продължим да използваме тази информация или ако това е необходимо поради правни причини.
 • Оплакване: Ако пребивавате в ЕС и искате да изразите загриженост относно използването на Вашите данни имате право да направите това в местния орган по защита на личните данни.


  Как да се свържете с нас:

За целите на законодателството на ЕС за защита на личните данни ние Кийган Солюшънс ЕООД, ЕИК: 175203784 сме администраторът на личните данни. Ако имате въпроси или притеснения относно обработването и съхранението на Вашите лични данни, можете да се свържете с нас на адрес: bspasov@keagansolutions.com Алтернативно, можете да ни изпратите по пощата на адрес: гр. София, жк Люлин 8, ул. 339, N 1, ап. 3.1